Kids Aikido Techniques

Yellow Belt – 15 hours


Tie Belt
Migi Hanmi
Hidari Hanmi
Irimi (2 ways)
Tenkan
Tenshin
Mae Ukemi
Ushiro Ukemi
Shikko
Count 1 to 10 in Japanese

Orange Stripe – 20 hours


Ai Hanmi
Gyaku Hanmi
Tsuki
Shomenuchi
Yokomenuchi
Katatedori Kokyunage (from Tenkan)
Kosadori Ikkyo Omote
Shomenuchi Ikkyo Omote
Katatedori Kokyuho Omote
All previous requirements

Orange Belt – 25 hours


Maai
Katatedori Kokyunage (from Tenshin)
Morotedori Kokyunage
Kosadori Ikkyo Omote and Ura
Shomenuchi Aikiotoshi
Katatedori Kaitenage Omote
All previous requirements

Green Stripe – 35 hours


Katatedori Kokyunage (2 ways)
Katatedori Kaitenage Omote and Ura
Morotedori Ikkyo Omote
Kosadori Ikkyo Omote and Ura
Shomenuchi Ikkyo Omote and Ura
Yokomenuchi Kokyunage Ura
Suwari Waza Kokyudosa
All previous requirements

Green Belt – 50 hours


Katatedori Kokyunage (from Tenkan with tekatana)
Katatedori Kaitenage Omote and Ura
Morotedori Ikkyo Ura
Kosadori Iriminage
Katatedori Shihonage Omote
Katadori Kokyunage
Shomenuchi Ikkyo Ura
Suwari Waza Shomenuchi Ikkyo Omote
SW Shomenuchi Ikkyo Ura
Yokomenuchi Ikkyo Ura
Yokomenuchi Kokyunage (Uchi Tenkan)
Tsuki Ikkyo Omote
Tsuki Ikkyo Ura
Mae Ukemi – No hands
All previous requirements

Blue Stripe – 75 Hours


Shomenuchi Kokyunage
Kosadori Kotegaeshi Omote
Morotedori Iriminage Omote
Katatedori Kokyuho Ura
Katatedori Shihonage Ura
Ryotedori Kokyunage
Ryotedori Kaitenage Omote and Ura
U Ryotedori Kokyunage
Shomenuchi Iriminage
Yokomenuchi Iriminage Omote
Tsuki Iriminage Omote
Tobi Ukemi
All previous requirements

Blue Belt – 100 hours


Katatedori Ude Kimenage
Shomenuchi Shihonage Omote and Ura
SW Katatedori Ikkyo Omote and Ura
Morotedori Iriminage Ura
Kosadori Kotegaeshi Ura
Katatedori Tenshinage
SW Katadori Ikkyo Omote
Ryotedori Kokyunage
Ryotedori Ikkyo Omote and Ura
SW Ryotedori Ikkyo Omote and Ura
U Ryotedori Kaiten Iriminage
U Ryotedori Ikkyo Omote
Ryokatadori Kokyunage
U Ryokatadori Ikkyo Omote
Shomenuchi Kaitenage Omote
Yokomenuchi Kokyunage (2 ways)
Yokomenuchi Ikkyo Ura
Hanmi Handachiwaza Yokomenuchi Kokyunage
Tsuki Iriminage Ura
Jiyuwaza - Any 3 techniques
Randori - Ryokatadori (2 Uke)
All previous requirements

Brown Stripe – 150 hours


Katatedori Kokyunage
Ryotedori Kaitenage Omote and Ura
Ryotedori Shihonage Omote and Ura
HH Shomenuchi Ikkyo Omote and Ura
HH Katatedori Kaitenage Omote and Ura
Morotedori Iriminage
Katadori Ikkyo Omote
Ryotedori Kokyunage
Ryotedori Tenshinage (2 ways)
Ryokatadori Aikiotoshi
U Ryokatadori Kokyunage
SW Shomenuchi Iriminage
SW Yokomenuchi Iriminage
Tsuki Iriminage
Katatedori Koshinage
All previous requirements

Brown Belt – 200 hours


Katatedori Kotegaeshi
Shomenuchi Shihonage Omote and Ura
Katatedori Iriminage (3 ways)
SW Katatedori Iriminage
Morotedori Iriminage
Morotedori Kotegaeshi
Katadori Iriminage
Katadori Menuchi Ikkyo Omote
Ryotedori Kokyunage
Ryotedori Ude Kimenage
Ryotedori Iriminage
SW Ryotedori Iriminage
Ryokatadori Ikkyo Omote
U Ryokatadori Kaiten Iriminage
U Ryokatadori Iriminage
Shomenuchi Kaitenage Ura
Shomenuchi Yonkyo Omote
SW Shomenuchi Yonkyo Omote
Yokomenuchi Iriminage (2 ways)
SW Yokomenuchi Ikkyo Omote and Ura
Tsuki Kaitenage Omote and Ura
Tsuki Kokyunage
Tsuki Koshinage
Jiyuwaza - Any 4 techniques
Randori - Ryokatadori (3 Uke)
All previous requirements

Junior Black Belt – 250 hours


Katatedori Iriminage
HH Katatedori Ude Kimenage
Yokomenuchi Shihonage Omote and Ura
Katadori Menuchi Kotegaeshi
Ryotedori Iriminage
Yokomenuchi Ude Kimenage
Shomenuchi Sankyo Omote and Ura
U Ryotedori Kotegaeshi
Ryokatadori Iriminage
Shomenuchi Koshinage
HH U Ryokatadori Kokyunage
HH U Ryokatadori Kaitenage Omote
HH U Ryokatadori Ikkyo Omote
HH U Ryokatadori Kotegaeshi
U Katatedori Kubijime Kokyunage
U Katatedori Kubijime Shihonage Omote and Ura
Shomenuchi Kokyunage
Shomenuchi Kotegaeshi
Yokomenuchi Koshinage
Yokomenuchi Kaitenage Omote
Yokomenuchi Kotegaeshi (2 ways)
Yokomenuchi Yonkyo Omote
SW Yokomenuchi Yonkyo Omote
Tsuki Kotegaeshi
Jiyuwaza - Any 5 techniques
Randori – Any attack (3 Uke)
All previous requirements